ENRA Verzekeringskaarten (IPID)


Onderneming: ENRA verzekeringen bv, schadeverzekeraar, vergunning: 12008213 (NL)
Product: Fietsverzekeringdoorlopend

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

 


 

Doorlopende fietsverzekering


Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt, afhankelijk van uw keuze, schade aan je (elektrische) fiets bij beschadigingen en diefstal. De doorlopende fietsverzekering geldt voor minimaal 1 jaar en je betaalt de premie per jaar of per maand.

 

Wat is verzekerd?
Hieronder staat welke schade door of aan je (elektrische) fiets verzekerd is.
 

Diefstal of total loss
Je krijgt gedurende de looptijd van de verzekering tot maximaal het verzekerde bedrag een nieuwe (elektrische) fiets geleverd.

 

Keuze: pechhulp
Je kunt de Pechhulp gebruiken als je hebt gekozen om schade aan je (elektrische) fiets te verzekeren. Bij pech onderweg wordt je opgehaald en teruggebracht naar het beginpunt van je dagfietstocht.

 

Keuze: schade door diefstal
Schade veroorzaakt door diefstal en de gevolgschade na diefstal is verzekerd.

 

Keuze: schade aan je fiets
Alle schade aan je (elektrische) fiets is verzekerd. Ook als de schade je eigen schuld is.

 

Keuze: Verhaalsrechtsbijstand
Met deze aanvullende verzekering wordt in geval van een ongeluk de schade verhaald op de tegenpartij, als deze daarvoor aansprakelijk is.

 

Keuze: Ongevallenverzekering voor opzittenden
Deze aanvullende verzekering biedt een eenmalige uitkering in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. De verzekerde bedragen zijn: bij overlijden € 4.500,- en bij blijvende invaliditeit maximaal € 9.000,-.

   
Wat is niet verzekerd?
Schade die je met je (elektrische) fiets aan anderen veroorzaakt is niet verzekerd. Hiervoor heb je een andere verzekering nodig: de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP).
  Let op
Schade die bestaat uit een technisch mankement of slijtage is niet gedekt.
Zijn er dekkingsbeperkingen?
Wij vergoeden geen schade bij diefstal als de (elektrische) fiets niet op slot stond of als je de sleutels niet kunt overleggen.
   
Zijn er dekkingsbeperkingen?
Wij vergoeden geen schade bij diefstal als de (elektrische) fiets niet op slot stond of als je de sleutels niet kunt overleggen.
  Fietsslot met het ART-keurmerk
Wij vergoeden alleen schade als je een fietsslot met het ART-keurmerk uit categorie 2 gebruikt. 
  Eigen risico
Je betaalt geen eigen risico als je (elektrische) fiets wordt gestolen. Alleen bij beschadiging is er een eigen risico van € 25,-, € 35,- of € 50,- van toepassing. 
  Let op
Bij schade aan de accu van je elektrische fiets is, afhankelijk van de gekozen verzekering, een afschrijving van 0,75% of 1,5% per maand van toepassing.
   
Waar ben ik gedekt?
Deze verzekering dekt schade in de hele wereld. Pechhulp is in Europa gedekt.
   
Wat zijn mijn verplichtingen?
Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.
   
Wanneer en hoe betaal ik?
Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand betaalt u een toeslag. Betalen kan via een automatische incasso.
   
Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.
   

Hoe zeg ik mijn contract op?
Na het eerste jaar kun je de verzekering met een opzegtermijn van een maand opzeggen via telefoon 0228-520000 of per e-mail polisafdeling@enra.nl.

 


Kortlopende fietsverzekering


Welk soort ver­ze­ke­ring is dit?
Deze verzekering vergoedt, afhankelijk van uw keuze, schade aan je (elektrische) fiets bij beschadigingen en diefstal. De kortlopende fietsverzekering geldt voor een vaste periode van 3 of 5  jaar. Je betaalt de premie in één keer vooruit.

 

Wat is ver­ze­kerd?
Hieronder staat welke schade door of aan je (elektrische) fiets verzekerd is.
  Dief­stal of total loss
Je krijgt gedurende looptijd van de verzekering tot maximaal het verzekerd bedrag een nieuwe (elektrische) fiets geleverd.
  Keuze: pech­hulp
Je kunt de Pechhulp gebruiken als je hebt gekozen om schade aan je (elektrische) fiets te verzekeren. Bij pech onderweg wordt je opgehaald en teruggebracht naar het beginpunt van je dagfietstocht.
  Keuze: scha­de door dief­stal
Schade veroorzaakt door diefstal en de gevolgschade na diefstal is verzekerd.
  Keuze: scha­de aan je fiets
Alle schade aan je (elektrische) fiets is verzekerd. Ook als de schade je eigen schuld is.
  Keuze: Ver­haals­rechts­bij­stand
Met deze aanvullende verzekering wordt in geval van een ongeluk de schade verhaald op de tegenpartij, als deze daarvoor aansprakelijk is.
 

Keuze: On­ge­val­len­ver­ze­ke­ring voor op­zit­ten­den
Deze aanvullende verzekering biedt een eenmalige uitkering in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. De verzekerde bedragen zijn: bij overlijden € 4.500,- en bij blijvende invaliditeit maximaal € 9.000,-.

   
Wat is niet ver­ze­kerd?
Schade die je met je (elektrische) fiets aan anderen veroorzaakt is niet verzekerd. Hiervoor heb je een andere verzekering nodig: de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP).
  Let op
Schade de bestaat uit een technisch mankement of slijtage is niet gedekt.
   
Zijn er dek­kings­be­per­kin­gen?
Wij vergoeden geen schade bij diefstal als de (elektrische) fiets niet op slot stond of als je de sleutels niet kunt overleggen.
  Fiets­slot met het ART-keur­merk
Wij vergoeden alleen schade als je een fietsslot met het ART-keurmerk  uit categorie 2 gebruikt. 
Lees meer
  Eigen ri­si­co
Je betaalt geen eigen risico als je (elektrische) fiets wordt gestolen. Alleen bij beschadiging is er een eigen risico van € 25,-, € 35,- of € 50,- van toepassing.
  Let op
Bij schade aan de accu van je elektrische fiets is, afhankelijk van de gekozen verzekering, een afschrijving van 0,75% of 1,5% per maand van toepassing. 
   
Waar ben ik ge­dekt?
Deze verzekering dekt schade in de hele Wereld. Pechhulp is in Europa gedekt.
   
Wat zijn mijn ver­plich­tin­gen?
Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.
   
Wan­neer en hoe be­taal ik?
Je betaalt de premie in één keer vooruit bij de aankoop van de fiets of via een automatische incasso.
   
Wan­neer be­gint en ein­digt de dek­king?
De verzekering begint en eindigt op de datums die op de polis staan.
   
Hoe zeg ik mijn con­tract op?
U sluit de verzekering af voor een vaste periode van 3 of 5 jaar en u kunt daarom de verzekering niet opzeggen.